Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө
караштуу Отун-энергетикалык комплексти
жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттигинин
2015-жылдын 6-августундагы
№ 1 буйругуна
тиркеме

(КР Өкмөтүнө караштуу ОЭК жөнгө салуу боюнча мамагенттигинин 2016-жылдын 11-апрелиндеги № 3, 2018-жылдын 20-ноябрындагы N 1, 2019-жылдын 25-ноябрындагы № 1, 2020-жылдын 2-сентябрындагы № 3, 2020-жылдын 21-декабрындагы № 4 буйруктарынын редакцияларына ылайык)

1. Жалпы жоболор

1. Ушул усулдук энергиянын кайра жаралуучу булактары (мындан ары - ЭКБ) пайдалануу менен электр энергиясын иштеп чыккан станциялар тарабынан берилген электр энергиясына тарифтерди эсептөөнүн бирдиктүү жолун түзүү максатында иштелип чыкты.

2. Ушул усулдук ЭКБны, анын катарында суунун, биомассанын, күн, жер жана шамалдын энергиясын пайдалануу менен иштелип чыккан электр энергиясына тарифтерди эсептөөнүн тартибин белгилейт.

3. Ушул усулдукка ылайык энергиянын кайра жаралуучу булактарын пайдалануу боюнча иштетүүгө жаңыдан берилген объекттер үчүн тарифтер эсептелет.

2. Тарифтерди эсептөө

4. Отун-энергетикалык комплексти жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган кубаттуулуктарды квоталоо алкагында курулган ЭКБны пайдалануу менен иштелип чыккан электр энергиясына тарифтерди төмөндөгүдөй эсептик формула боюнча бекитет жана кайра карайт:

 

Т = Тм х К

 

мында:

Т - ЭКБны пайдалануу менен иштелип чыккан электр энергиясына белгиленүүчү тарифтин чоңдугу (сом/кВт.с);

Тм - акыркы керектөөчү үчүн колдонулуучу тарифтин максималдуу чоңдугу (сом/кВт.с);

К - акыркы керектөөчү үчүн электр энергиясына максималдуу тариф көбөйтүлүүчү коэффициент;

- Кыргыз Республикасынын "Энергиянын кайра жаралуучу булактары жөнүндө" Мыйзамына ылайык ЭКБна пайдалануу менен иштелип чыккан электр энергиясына тариф акыркы керектөөчүлөр үчүн электр энергиясына максималдуу тарифти тиешелүү коэффициентке (k0) көбөйтүү жолу менен белгиленет, ал төмөнкүнү түзөт:

- суунун энергиясын пайдаланган орнотмолор үчүн, коэффициент 1,3гө барабар;

- биомассанын энергиясын пайдаланган орнотмолор үчүн, коэффициент 1,3гө барабар;

- шамалдын энергиясын пайдаланган орнотмолор үчүн, коэффициент 1.3гө барабар;

- күн энергиясын пайдалануучу орнотмолор үчүн, коэффициент 1,3гө барабар;

- жер энергиясын пайдалануучу орнотмолор үчүн коэффициент 1,3гө барабар;

(абзац КР Өкмөтүнө караштуу ОЭК жөнгө салуу боюнча мамагенттигинин 2016-жылдын 11-апрелиндеги № 3 буйругуна ылайык күчүн жоготту)

(абзац КР Өкмөтүнө караштуу ОЭК жөнгө салуу боюнча мамагенттигинин 2016-жылдын 11-апрелиндеги № 3 буйругуна ылайык күчүн жоготту)

(абзац КР Өкмөтүнө караштуу ОЭК жөнгө салуу боюнча мамагенттигинин 2016-жылдын 11-апрелиндеги № 3 буйругуна ылайык күчүн жоготту)

(абзац КР Өкмөтүнө караштуу ОЭК жөнгө салуу боюнча мамагенттигинин 2016-жылдын 11-апрелиндеги № 3 буйругуна ылайык күчүн жоготту)

(абзац КР Өкмөтүнө караштуу ОЭК жөнгө салуу боюнча мамагенттигинин 2016-жылдын 11-апрелиндеги № 3 буйругуна ылайык күчүн жоготту)

- кубаттуулуктарды квоталоо алкагынан тышкары курулган, ЭКБны пайдалануу менен орнотмолор үчүн алар тарабынан иштелип чыгуучу электр энергиясына тариф өзүн-өзү актоо мезгилин колдонуу мөөнөтүндө электр энергетикалык компаниялардын транзитинин кызмат көрсөтүүлөрүнүн наркын чыгарып таштоо менен акыркы керектөөчүлөр үчүн максималдуу тарифтин деңгээлинде белгиленет;

(абзац КР Өкмөтүнө караштуу ОЭК жөнгө салуу боюнча мамагенттигинин 2020-жылдын 2-сентябрындагы № 3 буйругуна ылайык күчүн жоготту)

- ээлери жеңилдик мезгили боюнча тарифтик преференцияга талапкер болбогон, кубаттуулуктарды квоталоо алкагынан тышкары курулган ЭКБны пайдалануу менен орнотмолор үчүн өзүн-өзү актоо мезгилин колдонуу мөөнөтүн белгилөө долбоордук-сметалык документтердин негизинде ишке ашырылат.

- кубаттуулукту шартүлүштөөнүн чегинен тышкары тургузулган ЭКБны пайдалануу менен орнотмолор тарабынан иштелип чыккан электр энергиясына тарифтер төмөндөгү эсептөө формуласы боюнча эсептелет:

 

Ткв = Тм - Ттр,

 

мында:

Ткв - кубаттуулукту шартүлүштөөнүн чегинен тышкары тургузулган ЭКБны пайдалануу менен иштелип чыккан электр энергиясына белгиленген тарифтин көлөмү (сом/кВт.с);

Тм - акыркы керектөөчү үчүн максималдуу колдонуудагы тарифтин көлөмү (сом/кВт.с);

Ттр - электр энергетикалык компаниялар үчүн отун-энергетикалык комплексти жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан белгиленген электр энергиясын түз жеткирүүгө (берүүгө) тариф

(КР Өкмөтүнө караштуу ОЭК жөнгө салуу боюнча мамагенттигинин 2016-жылдын 11-апрелиндеги № 3, 2019-жылдын 25-ноябрындагы № 1, 2020-жылдын 2-сентябрындагы № 3, 2020-жылдын 21-декабрындагы № 4 буйруктарынын редакцияларына ылайык)

3. Тарифтерди белгилөөнүн жана кайра кароонун тартиби

5. Отун-энергетикалык комплексти жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган Кыргыз Республикасынын "Энергиянын кайра жаралуучу булактары жөнүндө" Мыйзамына жана ушул усулдукка ылайык ЭКБны пайдалануу боюнча долбоорлордун акталуу мезгилинде ЭКБны пайдалануу менен иштелип чыккан электр энергиясына тарифтерди белгилейт.

5-1. Иштин тиешелүү түрүн жүргүзүүгө лицензия алгандан кийин отун-энергетикалык комплексти жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга ЭКБ иштелип чыккан электр энергиясына тарифтерди белгилөөгө арыз берилет.

(КР Өкмөтүнө караштуу ОЭК жөнгө салуу боюнча мамагенттигинин 2018-жылдын 20-ноябрындагы N 1 буйругунун редакциясына ылайык)

5-2. ЭКБ иштелип чыккан электр энергиясына тарифтерди белгилөө үчүн арыз ээси отун-энергетикалык комплексти жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга ушул Усулдуктун тиркемесиндеги тизмеге ылайык документтерди берет.

(КР Өкмөтүнө караштуу ОЭК жөнгө салуу боюнча мамагенттигинин 2018-жылдын 20-ноябрындагы N 1 буйругунун редакциясына ылайык)

5-3. Отун-энергетикалык комплексти жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тиешелүү тарифтерди белгилөө же баш тартуу жөнүндө чечимди арызды каттаган күндөн тарып отуз календардык күндөн кеч эмес кабыл алат.

(КР Өкмөтүнө караштуу ОЭК жөнгө салуу боюнча мамагенттигинин 2018-жылдын 20-ноябрындагы N 1 буйругунун редакциясына ылайык)

5-4. ЭКБ иштелип чыккан электр энергиясына тарифтерди белгилөөдөн баш тартууда чечим отун-энергетикалык комплексти жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан негизделет жана мыйзамдарда каралган мөөнөттөрдө арыз ээсине маалымат жеткирилет

(КР Өкмөтүнө караштуу ОЭК жөнгө салуу боюнча мамагенттигинин 2018-жылдын 20-ноябрындагы N 1 буйругунун редакциясына ылайык)

6. Электр энергиясын сатууга тарифтерди кайра кароо ЭКБнын субъектинин кайрылуусунун негизинде акыркы керектөөчүлөр үчүн максималдуу тарифтин көлөмү өзгөргөн учурда отун-энергетикалык комплексти жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан ишке ашырылат.

(КР Өкмөтүнө караштуу ОЭК жөнгө салуу боюнча мамагенттигинин 2019-жылдын 25-ноябрындагы № 1 буйругунун редакциясына ылайык)

7. Жеңилдик мезгилинде жана өзүн-өзү актоо мезгилинде ЭКБнын субъекттеринин лицензиялык ишмердүүлүгүнө мониторинг жана талдоо жүргүзүү максатында чарба жүргүзүүчү субъекттер электр энергиясын сатууга тарифтер белгиленген учурдан тартып иш жүзүндөгү техникалык-экономикалык көрсөткүчтөрдү жана финансылык отчеттуулукту квартал сайын милдеттүү түрдө беришет.

(КР Өкмөтүнө караштуу ОЭК жөнгө салуу боюнча мамагенттигинин 2019-жылдын 25-ноябрындагы № 1 буйругунун редакциясына ылайык)

 

 

 

Энергиянын жаңыланма булактарын пайдалануу менен электр энергиясын иштеп чыгуучу станциялар тарабынан берилген электр энергиясына тарифтерди эсептөө усулдугуна
тиркеме

Энергиянын кайра жаралуу булактарын пайдалануу менен электр энергиясына тарифтерди белгилөө үчүн керектүү документтердин
ТИЗМЕСИ

(КР Өкмөтүнө караштуу ОЭК жөнгө салуу боюнча мамагенттигинин 2018-жылдын 20-ноябрындагы N 1, 2019-жылдын 25-ноябрындагы № 1 буйруктарынын редакцияларына ылайык)

1. Тарифтерди белгилөөгө арыз (эркин формада);

2. Түшүндүрмө кат (компаниянын иши жөнүндө маалымат);

3. Иштин тиешелүү түрүн жүргүзүүгө лицензиялардын көчүрмөлөрү;

4. Инвестициялык программа (бизнес план);

5. Долбоордун техникалык-экономикалык негиздемеси;

6. Чыгымдарды ырастаган документтер.

7. Объектти пайдаланууга берүү боюнча кабыл алуу актысы.

Эскертүү: берилген материалдарды бир топ кеңири карап чыгуу зарыл болгон учурда отун-энергетикалык комплексти жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган кошумча материалдарды жана маалыматтарды талап кыла алат.