БУЙРУК

                                                                                       

21-декабрь 2020-жыл № 4                                         Бишкек шаары

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Отун-энергетикалык комплексти жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттиктин 2015-жылдын 6-августундагы № 1 “Энергиянын кайра жаралуучу булактарын пайдалануу менен электр энергиясын генерациялаган станциялар тарабынан берилген электр энергиясына тарифтерди эсептөөнүн усулдугун бекитүү жөнүндө” буйругуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

Кыргыз Республикасынын “Энергиянын кайра жаралуучу булактары жөнүндө” мыйзамына жана “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 8-беренесине жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 15-сентябрындагы № 530 “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым ченем жаратуу ыйгарым укуктарын мамлекеттик органдарга жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруучу органдарына өткөрүп берүү жөнүндө” токтомуна ылайык, буйрук кылам:

  1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Отун-энергетикалык комплексти жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттиктин 2015-жылдын 6-августундагы № 1 “Энергиянын кайра жаралуучу булактарын пайдалануу менен электр энергиясын генерациялаган станциялар тарабынан берилген электр энергиясына тарифтерди эсептөөнүн усулдугун бекитүү жөнүндө” буйругуна төмөндөгүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

             жогоруда көрсөтүлгөн буйрук менен бекитилген энергиянын кайра жаралуучу булактарын пайдалануу менен электр энергиясын генерациялаган станциялар тарабынан берилген электр энергиясына тарифтерди эсептөөнүн усулдугундагы:

             - 4-пункт төмөндөгүдөй жыйырма биринчи абзац менен толукталсын:

        “ - кубаттуулукту шартүлүштөөнүн чегинен тышкары тургузулган ЭКБны пайдалануу менен орнотмолор тарабынан иштелип чыккан электр энергиясына тарифтер төмөндөгү эсептөө формуласы боюнча эсептелет :

 

Ткв = Тм - Ттр,

 мында:

Ткв - кубаттуулукту шартүлүштөөнүн чегинен тышкары тургузулган ЭКБны пайдалануу менен иштелип чыккан электр энергиясына белгиленген тарифтин көлөмү (сом/кВт.с);

Тм - акыркы керектөөчү үчүн максималдуу колдонуудагы тарифтин көлөмү (сом/кВт.с);

Ттр – электр энергетикалык компаниялар үчүн отун-энергетикалык комплексти жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан белгиленген электр энергиясын түз жеткирүүгө (берүүгө) тариф”.

2. Пресс-катчы бул буйрукту катталган күндөн тартып үч жумуш күндүн ичинде:

           - “Эркин Тоо” гезитине;

           - Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Отун-энергетикалык комплексти жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттиктин веб-сайтына жарыяласын.

  1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Отун-энергетикалык комплексти жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттиктин укуктук колдоо бөлүмү:

           - расмий жарыяланган күндөн тартып үч жумуш күндүн ичинде ушул буйруктун көчүрмөсүн ченемдик укуктук актылардын мамлекеттик реестрине киргизүү үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн;

           - күчүнө киргенден тартып үч жумуш күндүн ичинде маалымат үчүн Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратына жөнөтсүн.

           4. Бул буйрук расмий жарыяланган күндөн 15 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

 

Директор                                                                             Т. И. Нурбашев