1-тиркеме

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2014-жылдын 14-ноябрындагы
№ 650 токтому менен
бекитилген

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Отун-энергетикалык комплексти жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттик жөнүндө
ЖОБО

(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 23-апрелиндеги № 240, 2016-жылдын 17-майындагы № 262, 2016-жылдын 10-августундагы № 438, 2016-жылдын 12-декабрындагы № 653, 2017-жылдын 24-августундагы № 533, 2019-жылдын 30-декабрындагы № 730, 2020-жылдын 13-августундагы № 420, 2020-жылдын 17-сентябрындагы № 489 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

1. Жалпы жоболор

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Отун-энергетикалык комплексти жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттик (мындан ары - Мамагенттик) лицензиялоо жана электр, жылуулук энергиясына жана жаратылыш газына тарифтерди белгилөө аркылуу отун-энергетикалык комплекстин субъекттеринин ишин мамлекеттик жөнгө салуучу ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган болуп эсептелет.

Мамагенттик "Кыргыз Республикасындагы табигый монополиялар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык отун-энергетикалык комплекс (мындан ары - ОЭК) жаатында ыйгарым укуктуу монополияга каршы орган болуп эсептелет.

(КР Өкмөтүнүн 2020-жылдын 17-сентябрындагы № 489 токтомунун редакциясына ылайык)

2. Мамагенттик өзүнүн ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларын, эл аралык укуктун жалпы таанылган принциптерин жана ченемдерин, Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган, мыйзамдарда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерди, ошондой эле ушул Жобону жетекчиликке алат.

3. Мамагенттик өз ишин мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, коомдук бирикмелер жана юридикалык жактар менен өз ара аракетте жүргүзөт.

4. Мамагенттик Кыргыз Республикасынын мамлекеттик герби түшүрүлгөн, мамлекеттик жана расмий тилдерде өзүнүн аталышы жазылган мөөрү, белгиленген үлгүдөгү башка мөөрлөрү, штамптары жана бланктары бар юридикалык жак болуп эсептелет.

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 10-августундагы № 438 токтомунун редакциясына ылайык)

2. Мамагенттиктин милдеттери

5. Мамагенттиктин милдеттери:

- керектөөчүлөрдүн жана ОЭКтин субъекттеринин кызыкчылыктарынын теңдемин камсыз кылуу;

- ОЭКтин субъекттеринин ишинин экономикалык натыйжалуулугун жана ишенимдүүлүгүн жогорулатуу үчүн шарттарды түзүү;

- ОЭК жаатында монополияга каршы жөнгө салуу;

- керектөөчүлөрдү Кыргыз Республикасынын аймагында экономикалык негизделген баалар боюнча электр, жылуулук энергиясы жана жаратылыш газы менен камсыз кылуу максатында ОЭКтин субъекттеринин ишин мамлекеттик жөнгө салуу;

- бардык керектөөчүлөрдүн электр өткөрүү чубалгыларын, жылуулук берүү жана газ менен жабдуу тутумдарын пайдалануусуна бирдей мүмкүнчүлүктөрдү жана шарттарды камсыз кылуу.

3. Мамагенттиктин функциялары

6. Мамагенттик төмөнкү функцияларды аткарат:

- төмөнкүлөрдү жүргүзүүгө лицензияларды берет:

электр энергиясын өндүрүүгө, берүүгө, бөлүштүрүүгө, сатууга жана импорттоого жана экспорттоого (энергиянын жаңыланма булактарын пайдалануунун натыйжасында алынуучу электр энергиясын өндүрүүдөн, ошондой эле 1000 кВт чейин кубаттуулукта жеке колдонуу үчүн энергиянын каалаган булактарынан электр энергиясын өндүрүүдөн тышкары);

жылуулук энергиясын өндүрүүгө, берүүгө, бөлүштүрүүгө жана сатууга (энергиянын жаңыланма булактарын пайдалануунун натыйжасында алынуучу электр энергиясын өндүрүүдөн, ошондой эле жеке колдонуу үчүн энергиянын каалаган булактарынан электр энергиясын өндүрүүдөн тышкары);

өсүмдүк чийки затынан биоэтанолдун өнөр жай көлөмүндө өндүрүүдөн жана аны сатуудан тышкары, мунайды жана жаратылыш газын кайра иштетүүгө;

жаратылыш газын өндүрүүгө, берүүгө, бөлүштүрүүгө жана сатууга;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте лицензиялык талаптардын сакталышын контролдойт;

- энергетика компаниялары менен иштешүү жөнүндө макулдашууну иштеп чыгат жана түзөт, макулдашууларда белгиленген талаптардын жана шарттардын сакталышын текшерет, текшерүүлөрдүн жана даттануулардын жыйынтыктары боюнча бузууларды четтетүү боюнча жазма буйруктарды берет;

- ОЭКтин субъекттери тарабынан техникалык-экономикалык көрсөткүчтөрдүн сакталышына, электр жана жылуулук энергиясына жана жаратылыш газына баалардын (тарифтердин) туура түзүлүшүнө жана колдонулушуна мониторинг жана контроль жүргүзөт;

- ОЭКтин субъекттеринин ишине, берилген маалыматтардын аныктыгы боюнча комплекстүү талдоо жүргүзөт;

- энергетика ишканаларында реконструкциялоо, модернизациялоо жана жаңы курулуштун бекитилген пландарын ишке ашыруу зарылдыгын эске алуу менен пайданын ченемдеринин эсептерин жүргүзөт;

- электр, жылуулук энергиясына жана жаратылыш газына тарифтердин, ошондой эле лицензиаттар же (жана) ОЭКтин субъекттери тарабынан көрсөтүлүүчү кызматтардын наркынын эсептерин жүргүзөт жана бекитет;

- энергия ресурстарын керектөөчүлөрдүн (абоненттердин), ОЭК жаатындагы табигый жана уруксат берилген монополия субъекттеринин кызыкчылыктарынын теңдемин алардын ишин мамлекеттик жөнгө салуу жана контролдоо аркылуу камсыз кылат;

- ОЭКтин иштешин өркүндөтүүгө багытталган ченемдик укуктук акттардын долбоорлорун иштеп чыгат жана белгиленген тартипте Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн кароосуна киргизет;

- ОЭК жаатындагы табигый жана уруксат берилген монополиялардын субъекттеринин мамлекеттик реестрин түзөт жана жүргүзөт;

- энергия керектөөчүлөрдүн жана ОЭКтин субъекттеринин даттанууларын жана арыздарын белгиленген тартипте карайт;

- электр, жылуулук энергиясына жана жаратылыш газына тарифтерди эсептөөнүн методологиясын иштеп чыгат;

- электр, жылуулук жана жаратылыш тарамдарына технологиялык кошулууга төлөмдүн өлчөмүн эсептөөнүн методологиясын иштеп чыгат;

- башка мамлекеттик органдар менен бирге техникалык жардам берүү, ОЭКке инвестицияларды тартуу программаларын координациялайт;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилген тарифтик саясат, аны ишке ашыруу жөнүндө, ошондой эле өзүнүн иши жана кабыл алынган чечимдер жөнүндө маалыматтарды жалпыга маалымдоо каражаттары жана сайттарга жайгаштыруу аркылуу коомчулукка маалымдайт;

- энергиянын жаңыланма булактарын (ЭЖБ) пайдалануу менен генерацияны өнүктүрүү үчүн жагымдуу шарттарды түзүү жөнүндө сунуштарды киргизет;

- баа түзүү жана ОЭКтин субъекттеринин ишин жөнгө салуу маселелери боюнча эл аралык уюмдардын ишине катышат жана ушул жаатта илимий-техникалык жактан кызматташтыкты ишке ашырат;

- атайын укуктуу банкка электр энергиясын ички керектөөчүлөрдөн келип түшкөн акча каражаттарын электр энергиясын иштеп чыгаруучу, берүүчү жана бөлүштүрүүчү компаниялардын ортосунда үлүштүк бөлүштүрүүнү белгилейт;

- ээлери жеңилдик берилүүчү мезгил боюнча тарифтик преференцияга талапкер болбогон, кубаттуулуктарды квоталоо алкагынан тышкары курулган ЭЖБны пайдалануу менен орнотмолор үчүн өзүн-өзү актоо мезгилинин колдонуу мөөнөтүн белгилейт;

- Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексине ылайык бузуулар жөнүндө иштерди карайт;

- тейлеген тармагына ылайык укуктук пропаганда боюнча иш-чараларды өткөрөт;

(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 23-апрелиндеги № 240, 2016-жылдын 17-майындагы № 262, 2016-жылдын 12-декабрындагы № 653, 2019-жылдын 30-декабрындагы № 730, 2020-жылдын 13-августундагы № 420 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

4. Мамагенттиктин укуктары

7. Мамагенттик өз функцияларын ишке ашыруу үчүн төмөнкүлөргө укуктуу:

- мамлекеттик органдарга жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына, менчигинин түрүнө карабастан жеке жана юридикалык жактарга Мамагенттиктин компетенциясына кирген маселелер боюнча бузууларды токтотуу жана алардын кесепеттерин четтетүү жөнүндө аткарууга милдеттүү болгон жазма буйруктарды берүүгө;

- ОЭК чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузгандыгы үчүн ОЭКтин субъекттерине, алардын жетекчилерине, ошондой эле жеке адамдарга белгиленген тартипте административдик жаза-чара салууга жана экономикалык санкцияларды колдонууга;

- ОЭКтин субъекттери тарабынан ОЭК жаатындагы мыйзамдардын сакталышы, ошондой эле баалардын (тарифтердин) түзүлүшүнүн жана колдонулушунун тууралыгы боюнча маселелерге текшерүүлөрдү жүргүзүүгө, зарыл болгон документтерди, кат жана жазуу жүзүндө маалыматтарды жана түшүндүрүүлөрдү алууга;

- ОЭКтин субъекттеринин башкаруу жана операциялык ишинин натыйжалуулугуна мониторинг жана контроль жүргүзүүгө, ошондой эле талдоого;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, түзүлгөн макулдашууларга ылайык ОЭКтин субъекттеринен бардык зарыл болгон маалыматтарды, отчетторду, башка документтерди алууга;

- зарыл болгон учурда ОЭК чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузуулар жөнүндө материалдарды укук коргоо органдарына берүүгө;

- сот органдарына доо арыздары менен кайрылууга жана сотторго катышууга;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилүүчү тарифтик саясат жана аны Кыргыз Республикасында ишке ашыруу боюнча энергия алып жүрүүчүлөрдү керектөөчүлөр менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүү максатында коомдук угууларды, конференцияларды, семинарларды жана башка иш-чараларды уюштурууга;

- эл аралык макулдашууларды түзүү, эл аралык долбоорлорду жана программаларды иштеп чыгуу жана ишке ашыруу жөнүндө сунуштарды белгиленген тартипте киргизүүгө, ошондой эле анын компетенциясына кирген маселелер боюнча чет мамлекеттердин мамлекеттик органдары, эл аралык жана коомдук уюмдар менен кызматташтыкты ишке ашырууга катышууга;

- өз ара пайда алуу негизинде чет өлкөлүк мекемелер, эл аралык уюмдар, ошондой Кыргыз Республикасынын уюмдары менен өз ара аракеттенүүгө жана кызматташууга, башка өлкөлөрдүн энергетика чөйрөсүндөгү жетишкендиктерин жана тажрыйбасын үйрөнүүгө жана практикада колдонууга;

- энергетика секторун колдоо үчүн башка өлкөлөрдүн тиешелүү ведомстволору (жөнгө салуучулары), ошондой эле эл аралык ассоциациялар менен өз ара аракеттенүүгө;

- Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексине ылайык бузуулар жөнүндө иштерди кароонун жыйынтыктары боюнча жаза чараларын көрүүгө;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык башка укуктарды аткарууга.

(КР Өкмөтүнүн 2020-жылдын 13-августундагы № 420, 2020-жылдын 17-сентябрындагы № 489 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

5. Мамагенттиктин ишин уюштуруу

8. Мамагенттикти Кыргыз Республикасынын Премьер-министри тарабынан кызматка дайындалуучу жана кызматтан бошотулуучу директор башкарат.

9. Мамагенттикте статс-катчынын жана директордун орун басарынын кызмат орду каралган.

Статс-катчыны кызматка дайындоо, кызматтан бошотуу тартиби, анын функциялары жана ыйгарым укуктары мамлекеттик кызмат жөнүндө мыйзамдар менен аныкталат.

Директордун орун басары Мамагенттиктин директорунун сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Премьер-министри тарабынан кызматка дайындалат жана кызматтан бошотулат.

Мамагенттиктин директорунун орун басары түздөн-түз директорго баш иет жана Мамагенттиктин ишин ага жүктөлгөн милдеттердин жана ыйгарым укуктардын чегинде уюштурат.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 24-августундагы № 533 токтомунун редакциясына ылайык)

10. Мамагенттиктин директору:

- Мамагенттиктин ишине жалпы жетекчилик кылат жана Мамагенттикке жүктөлгөн милдеттердин жана функциялардын аткарылышына жеке жоопкерчилик тартат;

- Кыргыз Республикасынын жана чет мамлекеттердин мамлекеттик органдары, ишканалары, мекемелери жана уюмдары менен болгон мамилелерде Мамагенттиктин атынан чыгат, өзүнүн ыйгарым укуктарынын чегинде сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт жана мыйзамдарда белгиленген тартипте Мамагенттиктин компетенциясына кирген маселелер боюнча өз ара аракеттенүү жана кызматташуу жөнүндө чет өлкөлөрдүн тиешелүү ведомстволору, эл аралык уюмдар (ассоциациялар) жана юридикалык жактар менен эл аралык келишимдерге кол коет;

- Мамагенттиктин компетенциясына кирген маселелер боюнча буйруктарды чыгарат жана чечимдерди кабыл алат;

- мамлекеттик кызмат чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган менен макулдашуу боюнча Мамагенттиктин компетенциясына кирген айрым функционалдык милдеттерди аткарууну статс-катчыга жүктөйт;

- Мамагенттиктин түзүмүн бекитет, анын өзгөрүүсү Мамагенттиктин милдеттери жана функцияларынын өзгөрүлүшү менен гана байланыштуу болушу мүмкүн. Мында Мамагенттиктин директорун дайындоо Мамагенттиктин түзүмүн өзгөртүү үчүн негиз болуп эсептелбейт;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген эмгек акы фондунун жана Мамагенттиктин кызматкерлеринин чектик санынын чегинде штаттык ырааттамасын бекитет;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө Мамагенттиктин мамлекеттик кызматкерлеринин чектик саны жөнүндө сунуштарды киргизет;

- статс-катчынын сунушу боюнча Мамагенттиктин мамлекеттик кызматкерлерин кызматка дайындайт жана кызматтан бошотот;

- Мамагенттиктин техникалык жана кенже тейлөө персоналын мыйзамдарда белгиленген тартипте кызматка дайындайт жана кызматтан бошотот;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Мамагенттиктин кызматкерлерин сыйлайт же тартип жазасын колдонот;

- Мамагенттиктин кызматкерлеринин өкүлчүлүктүү органы менен жамааттык келишимге кол коет;

- мыйзамдарда белгиленген тартипте Мамагенттиктин каражаттарын жана мүлкүн башкарат;

- кызматкерлерди, ошондой эле Мамагенттиктин милдеттерин аткарууга көмөк көрсөткөн жарандарды сыйлоо үчүн Мамагенттиктин ведомстволук сыйлыктарын белгиленген тартипте уюштурат, ведомстволук сыйлыктар жана алардын сүрөттөлүшү жөнүндө жобону белгиленген тартипте бекитет;

- Мамагенттиктин расмий символдорун уюштуруу жөнүндө сунушту белгиленген тартипте киргизет, ошондой эле расмий символдор жана алардын сүрөттөлүшү жөнүндө жобонун долбоорлорун Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө бекитүүгө белгиленген тартипте берет;

- Мамагенттиктин өзгөчө айырмаланган кызматкерлерин жана жумушчуларын белгиленген тартипте мамлекеттик сыйлыктарга жана ардак наамдарды ыйгарууга көрсөтөт;

- бузуулар жөнүндө иштерди кароого ыйгарым укук берилген комиссияны түзөт, Комиссия жөнүндө жобону, анын сандык жана жекече курамын бекитет;

- бузуулар жөнүндө протоколду түзүүгө ыйгарым укук берилген кызмат адамдарынын тизмегин аныктайт жана Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексинде каралган учурларда жаза чараларын көрөт;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык башка ыйгарым укуктарды аткарат.

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 10-августундагы № 438, 2020-жылдын 13-августундагы № 420 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

11. Мамагенттикте курамына 5 адам кирген коллегия түзүлөт. Коллегиянын курамына кызмат орундары боюнча - директор (коллегиянын төрагасы), статс-катчы, директордун орун басары, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын жана энергетика чөйрөсүндө саясатты иштеп чыгуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын өкүлдөрү кирет.

Коллегия мүчөлөрүнүн жеке курамы, анын курамына кызматы боюнча кирген адамдардан башка, Мамагенттиктин директорунун сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Премьер-министри тарабынан бекитилет.

Коллегиянын иш тартиби Мамагенттиктин директору тарабынан бекитилген Жобо менен аныкталат.

(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 23-апрелиндеги № 240, 2017-жылдын 24-августундагы № 533 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

11-1. Коллегия жана жетекчилик кабыл алган чечимдерди алдын ала ар тараптуу жана кесиптик кароо жана даярдоо үчүн Мамагенттикте Отун-энергетикалык комплексти жөнгө салуу боюнча комиссия иштейт, анын жеке курамы жана ал жөнүндө жобо Мамагенттиктин директору тарабынан бекитилет.

(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 23-апрелиндеги № 240 токтомунун редакциясына ылайык)

11-2. (КР Өкмөтүнүн 2020-жылдын 17-сентябрындагы № 489 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

11-3. Мамагенттиктин ишине коомдук мониторинг жүргүзүү максатында коомдук башталышта иштеген консультативдик-байкоочу орган болуп эсептелген Коомдук кеңеш түзүлөт.

(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 23-апрелиндеги № 240 токтомунун редакциясына ылайык)

6. Корутунду жоболор

12. Мамагенттиктин чыгымдарын каржылоо республикалык бюджеттин, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык түзүлгөн атайын каражаттардын жана башка Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында тыюу салынбаган башка каражаттардын эсебинен ишке ашырылат.

13. Мамагенттиктин ишин кайра уюштуруу жана токтотуу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык ишке ашырылат.

14. Мамагенттиктин иши токтотулган учурда Мамагенттиктин документтери "Кыргыз Республикасынын улуттук архив фонду жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык сакталат жана колдонулат.