Башкармалыктар жана бөлүмдөр

Башкармалык отун-энергетикалык комплекси (мындан ары - ОЭК) тармагында тарифтик жана бааны жөнгө салууну жүзөгө ашырат.

Башкармалыктын негизги милдеттери болуп төмөнкүлөр саналат:

 • ОЭК жаатында иштеп жаткан чарбакер субъекттердин ишинин экономикалык натыйжалуулугун жогорулатуу үчүн шарттарды түзүү;
 • Кыргыз Республикасынын аймагында керектөөчүлөрдү экономикалык негизделген баалар боюнча электр, жылуулук энергиясы жана жаратылыш газы менен камсыз кылуу максатында ОЭК субъекттеринин ишин мамлекеттик жөнгө салууну ишке ашыруу;
 • керектөөчүлөр үчүн баалардын (тарифтердин) жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу жана ошол эле учурда энергия өндүрүүчүлөрдүн жана энергия менен жабдуучу ишканалардын адилеттүү киреше алуусуна көмөктөшүү максатында алардын ишин мамлекеттик жөнгө салуу аркылуу керектөөчүлөр менен өндүрүүчүлөрдүн (ОЭКтеги табигый монополиялардын субъекттери) ортосундагы ОЭКтеги кызыкчылыктардын балансын камсыз кылуу.
Байланыш
Башкармалыктын начальниги:Телефон:Электрондук почтанын дареги:
Адылбек уулу Абай0 (312) 56-28-17tarif.gartek@gmail.com

 

Бөлүм кызыкчылыктарды коргоону, сот органдарында өкүлчүлүк болууну,  ченемдик укуктук актылардын долбоорун даярдоо жана укуктук экспертизадан өткөрүү маселелерин өзүнө камтыган, Департаментти уккуктук колдоо иштерин жүзөгө ашырат.

Төмөндөгүлөр болуп эсептелет:

 • Департаменттин жана анын кызмат адамдарынын ишинде мыйзамдардын сакталышын камсыз кылуу;
 • Департаменттин мүлктүк жана башка мыйзамдуу укуктарын жана кызыкчылыктарын укуктук каражаттар менен коргоо;
 • Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын пропагандалоо, Департаментте укуктук окууларды уюштуруу;
 • Департаменттин компетенциясына ылайык ченемдик укуктук актылардын, буйруктардын, келишимдердин жана башка юридикалык мүнөздөгү документтердин долбоорлорун иштеп чыгууга түздөн-түз катышуу;
 • Департаменттин түзүмдүк бөлүмдөрүнүн кызмат адамдарына жана кызматкерлерине юридикалык кеңештерди (консультация) берүү;
 • Департамент тарабынан мыйзамдарды колдонуу практикасын жалпылоо.
Байланыш
Бөлүм башчысы:Телефон:Электрондук почтанын дареги:
Уркунчиев Чынгыз Калыгулович 0(312) 56 51 58kimonya_kg@mail.ru

 

Бөлүм Департаменттеги кадрдык кесиптик потенциалды түзүүнү, квалификациялык деңгээлдерди өркүндөтүүнү жана документ жүгүртүүнү жүргүзүүнү ишке ашырат.

Бөлүмдүн негизги милдеттери төмөндөгүлөр болуп саналат:

 • Департаментти жогорку квалификациялуу адистер менен комплектилөөгө багытталган мамлекеттик кадр саясатын жүргүзүү, кадрлардын резервин түзүү, тандоо, жайгаштыруу жана кадрдык потенциалды рационалдуу пайдалануу;
 • кадрларды башкаруудагы стратегияларды жана тактикаларды тандап алууга катышуу, Департаменттин кызматкерлеринин санын жана түзүмүн ылайыкташтыруу;
 • туура жана заманбап кадрдык иш кагаздарын жүргүзүүнү камсыз кылуу;
 • корпоративдик маданиятты калыптандыруу жана жагымдуу социалдык-психологиялык эмгек климатын өнүктүрүү;
 • мамлекеттик кызмат жөнүндө мыйзамдарды жана этикалык ченемдерди сактоону камсыз кылуу;
 • Департаменттин мамлекеттик жарандык кызматчыларынын квалификациялык деңгээлдерин жогорулатуу;
 • «e-Kyzmat» автоматташтырылган маалымат тутумун жүргүзүү аркылуу мамлекеттик кызмат жөнүндө мыйзамдардын сакталышына мекемелик ички контролдоону ишке ашыруу;
 • «АСКИД» программасы, «Infodocs» электрондук документ жүгүртүү тутуму аркылуу аткаруучулук тартипти камсыз кылуу;
 • Департаменттин документтерин мамлекеттик тилге которууну камсыз кылуу;
 • Департаменттин коомдук кабылдамасынын жана ишеним телефонунун ишин уюштуруу;
 • Департаменттин кызматкерлеринин жумуш убактыларын эсепке алуу жана контролдоо.

 

 

Байланыш
Бөлүмдүн башчысы:Телефон:Электрондук почтанын дареги:
Акматова Айнура Алмазбековна 0 (312) 562878akmatova-aa@mail.ru

 

Бөлүм Департаменттин финансылык-чарбалык ишин камсыздоону жана эл аралык уюмдар менен байланыш жургүзүүлөрдү ишке ашырат.

Бөлүмдүн негизги милдеттери төмөнкүлөр болуп саналат:

 • бухгалтердик эсепти жүргүзүү, учурдагы иштерди жүзөгө ашырууда Департаменттин материалдык жана финансылык ресурстарын натыйжалуу жана сарамжалдуу пайдаланылышына алдын ала, учурдагы контролдоону жана талдоону жүзөгө ашыруу;
 • Департаменттин иши жана мүлктүк абалы жөнүндө толук жана так отчеттуулукту түзүү;
 • Департаменттин финансылык-чарбалык ишинин натыйжалары боюнча керектүү жалпыланган материалдарды жана маалымкаттарды тиешелүү органдарга берүү, статистикалык, салыктык жана бухгалтердик отчетторду түзүү жана берүү, ошондой эле салыктарды жана башка жыйымдарды тиешелүү органдарга өз убагында которуу;
 • каржылоо беренелери боюнча бюджеттин орто мөөнөттүү болжолунун долбоорлорун иштеп чыгуу;
 • чарбалык операцияларды тариздөө үчүн баштапкы эсепке алуу документтеринин формаларын, ошондой эле ички бухгалтердик отчеттуулук үчүн документтердин формаларын түзүү;
 • мамлекеттик электрондук сатып алуулар порталы аркылуу товардык-материалдык баалуулуктарды, иштерди жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу боюнча зарыл иш-чараларды жүргүзүү.
 • Департаменттин компетенциясынын чегинде кызматташуу маселелери боюнча эл аралык уюмдар, мекемелер жана алардын өкүлчүлүктөрү менен байланышты ишке ашыруу жана колдоо, ошондой эле Департаменттин түзүмдүк бөлүмдөрүнүн эл аралык уюмдар менен иш жургүзүүсүн координациялоо.
Байланыш
Бөлүм башчысы:Телефон:Электрондук почтанын дареги:
Бегалиева Лорина Тунгучпековна 0(312) 56 50 55lorina1612@mail.ru

 

Башкармалык отун-энергетика тармагында мониторинг, ошондой эле комплекстүү талдоо жүргүзөт.

Бөлүмдүн негизги милдеттери:

 • отун-энергетикалык комплексинин субъекттеринин ишинин экономикалык натыйжалуулугуна жана ишенимдүүлүгүнө мониторинг жана талдоо жүргүзүү;
 • отун-энергетика комплекси чөйрөсүндө монополияга каршы мыйзамдардын сакталышына мониторинг жүргүзүү аркылуу керектөөчүлөрдүн жана отун-энергетикалык комплексинин субъекттеринин кызыкчылыктарынын тең салмактуулугун сактоону камсыз кылуу;
 • бөлүмдүн компетенциясына кирген маселелер боюнча Департаменттин ишин пландоо жана аналитикалык жактан камсыздоо.
Байланыш
Башкармалыктын начальниги:Телефон:Электрондук почтанын дареги:
Эгемберди уулу Бектеналы0(312) 56 29 16bekten.egemberdiev@gmail.com

 

Башкармалык отун-энергетикалык комплекс жаатында лицензиялоону жана контролдоону жүзөгө ашырат.

Башкармалыгынын негизги милдеттери болуп төмөнкүлөр саналат:

 • лицензияларды берүү үчүн зарыл документтердин пакетин даярдоону ишке ашыруу:
  1. электр энергиясын өндүрүү, берүү, бөлүштүрүү жана сатуу;
  2. жылуулук энергиясын өндүрүү, берүү, бөлүштүрүү жана сатуу;
  3. жаратылыш газын өндүрүү, берүү, бөлүштүрүү жана сатуу;
  4. мунайды жана жаратылыш газын кайра иштетүү;
  5. электр энергиясын экспорттоо жана импорттоо.
 • Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын лицензиялык шарттарынын жана талаптарынын лицензиаттар тарабынан сакталышы боюнча текшерүүлөрдү жүргүзүүнү ишке ашыруу;
 • ОЭКтеги чарба жүргүзүүчү субъекттер тарабынан бааларды (тарифтерди) түзүүнүн жана колдонуунун тууралыгын сактоо боюнча текшерүүлөрдү жүргүзүүнү ишке ашыруу;
 • Кыргыз Республикасынын бардык аймагында мыйзамдардын талаптары бекем сакталуу менен энергетикалык уюмдардын ишин лицензиялоону камсыз кылуу;
 • Кыргыз Республикасынын "Укук бузуулар жөнүндө" кодексинде каралган бузуулар жөнүндө ишти кароо;
 • отун-энергетика комплексинин маселелери боюнча Евразия экономикалык комиссиясы менен өз ара аракеттенүү;
 • "Отун-энергетикалык комплекси жаатындагы иштин айрым түрлөрүнүн лицензияларынын реестри" маалыматтык системасын эсепке алууну жүргүзүү.
 • Башкармалыктын курамы башкармалыктын начальнигинен, эки башкы адистен, үч жетектөөчү адистен жана адистен турат.
Байланыш
Башкармалыктын начальниги:Телефон:Электрондук почтанын дареги:
Абакиров Айбек Суйундукович0312 56 28 55aibekabakirov@gmail.com